Styrelse 2021

Hans Nordmark

Ordförande
student 1967
Väringatan 27
113 33 Stockholm
tel 0704142442
hans.nordmark@telia.com

Lennart Rådström

Vice ordförande
Student 1968
Manganvägen 13
18 746 täby
tel 0705188550
lennart.rad@gmail.com

 

Lars Låftman

Kassör
Student 1968
Fyrbåksvägen 6
722 10 Västerås
tel 0706070949
laftman@telia.com

 

Göran Dahlgren

Sekreterare
Student 1967
Bryngelstorpsvägen 32
61 163 Nyköping
tel 0707894646
gorandalhalgren47@gmail.com

 

 

Eva Hallberg

Klubbmästare
Student 1968
Tulkammargränd 5
611 31 Nyköping
tel 0730212523
evaannhallberg@gmail.com

Pia Nordström

Klubbmästare Nyköping
Student 1967
Folkungavägen 3b
611 34 Nyköping
tel 070609253
nordstrompk@gmail.com

 

Göran Huldtgren

Klubbmästare Stockholm
Student 1962
Sandbro Säter 1
743 74 björklinge
tel 0706370718
gh@sanbro.se

 

Henrik Nordenskjöld

.
Student 1965
Tegnergatan 1
111 40 Stockholm
tel 0708239400
henrik.nordenskjold@tele2.se

 

 

föreningen organisationsnummer: 802469-8238

Föreningens stadgar

Föreningen bildades den 3 december 1947 på restaurang Piperska Muren i Stockholm. Initiativtagare var försäkringsdirektören Ture Lagerström, direktör Bengt Malmberg och idrottsläkaren Rudolf Ullmark. Dessa hade tillsammans med bankdirektär Ivar Bergqvist tidigare bildat en interimsstyrelse med Rudolf Ullmark som ordförande vid ett möte på Byggnadsföreningens restaurant i Stockholm. Föreningen fick från början namnet Föreningen Nyköpingspojkarna i Stockholm. Det ändrades senare till Föreningen Nyköpingspojkarna när nya moderniserade stadgar antogs vid årsmötet den 16 november 1999. Namnet har diskuterats ett antal gånger under årens lopp och då särskilt naturligtvis ledet ”€“pojkarna”. Från början var också föreningen en förening för just Nyköpingspojkar. Först 1960 kom före detta kvinnliga elever med. Trots många försök har ingen kommit på något alternativt namn som vunnit allmän anklang. I det här sammanhanget får ”€pojkar”€ anses vara genusneutralt.

De ursprungliga stadgarna

Stadgarna fingo följande lydelse:
§ 1 Föreningen är en sammanslutning av forna elever vid Nyköpings Högre Allmänna Läroverk. Föreningens ändamål är att stärka samhörighetskänslan med Nyköping och den gamla skolan samt att under kamratliga former uppliva minnen från skoltiden.

§ 2 För inträde i föreningen fordras att i § 1 omnämnda person avlagt student- eller realexamen eller varit elev vid läroverket minst tre år. Anmälan om inträde i föreningen skall dock alltid godkännas av styrelsen. Dessutom må personer, som visat intresse för föreningen och skolan kunna inväljas i föreningen eller kallas till hedersledamot.

§ 3 Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, som består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, två klubbmästare och två ledamöter, varav ordförande, sekreterare, vice klubbmästare och en ledamot väljas på två år, övriga första gången på ett år sedan på två år. Styrelsen är beslutmässig då minst tre ledamöter äro närvarande. Ordförande har utslagsröst.

§ 4 Föreningen sammanträder i regel två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. Såsom årsmöte anses höstsammanträdet. Vårsammanträdet bör om möjligt förläggas till Nyköping. Kallelse till sammanträde sker skriftligen minst 14 dagar i förväg. Beslut inom föreningen fattas med enkel majoritet. För ändring av stadgar eller för beslut om föreningens upplösning fordras 2/3 röstövervikt. Sådant beslut må endast fattas på ordinarie sammanträde.

§ 5 Medlemsavgifter till föreningen uttagas icke. Vid varje ordinarie sammanträde upptages däremot en frivillig avgift, som efter avdrag av föreningens omkostnader, ställes till läroverkskollegiets förfogande i och får utdelning av stipendier och/eller idrottspris enligt de anvisningar som sammantrådet ger.

…moderniserades 1999

1999 beslöt styrelsen att rekommendera årsmötet en modernisering av stadgarna. Den mest väsentliga ändringen var en ändring i portalparagrafen att föreningen är en sammanslutning av tidigare elever vid Nyköpings Högre Allmänna Läroverk och efterfäjande likartade skolformer:

§ 1 Föreningen är en sammanslutning av tidigare elever vid Nyköpings Högre Allmönna Läroverk och efterföljande likartade skolformer.

§ 2 Ä„ndamål Föreningens ändamål är att under kamratliga former stärka samhörighetskänslan med Nyköping och den gamla skoltiden.

§ 3 Inträde För inträde i föreningen erfordras den i § 1 angivna anknytningen till Nyköping samt att årsavgiften erlägges. Därutöver kan personer som visat intresse för föreningen och skolan i Nyköping kunna inväljas av styrelsen i föreningen eller av styrelsen kallas till hedersledamot.

§ 4 Styrelse Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som utses av årsmötet för två år varav hälften väljes vartannat år. Ordförande väljs för ettår i taget.

Styrelsen har följande sammansättning

Styrelsen utser inom sig krönikör.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.
Ordförande har utslagsröst.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen sammanträ¤der på kallelse av ordföranden.

§ 5 Revision Föreningen har minst en revisor och en revisorsuppleant. De utses för två år.

§ 6 Årsmöte Föreningen sammanträder för årsmöte på hösten i Stockholm. Styrelsen kan kalla till extra föreningsmöte.

§ 7 Gästabud i Nyköping På våren anordnas ett möte i Nyköping (Gästabud) till vilket förutom föreningens medlemmar kallas alla jämnt 5-års jubilerande årgångar oavsett om medlemsavgift erlagts eller ej.

§ 8 Föreningsbeslut Beslut inom föreningen fattas med enkel majoritet. För ändring av stadgarna eller för beslut om föreningens upplösning erfordras 2/3 röstövervikt av närvarande medlemmar. För föreningens upplösning erfordras dessutom beslut härom vid två på varandra följande årsmöten. I samband med beslut om föreningens upplösning skall även beslut fattas om föreningens tillgångar.

§ 9 Avgifter och gåvor Medlemsavgift fastställes av årsmötet. Frivilliga gåvor emottages tacksamt.

§ 10 Av föreningens överskott må medel anvisas av styrelsen till stipendier, premier eller liknande till elever i Nyköping. Föreningens årsmöte och sammankomster i övrigt må även genom beslut av styrelsen subventioneras.

§ 11 Dessa stadgar är antagna och fastställda vid föreningens årsmöte på¥ Nationalmuseum i Stockholm den 16 november 1999.’

Av båda stadgarna framgår att föreningen aldrig har varit en exklusiv studentförening, även om majoriteten av medlemmarna har sprungit eller vid några tillfällen gått utför läroverks-trappan.Av det första meddelandet från föreningen framgår den valda styrelsen med titlar och födelseår:

Överstelötnant Stig Karlströmer 1900, ordförande

Doktor Rudolf Ullmark 1910, vice ordförande

Direktör Ture Lagerström 1906, sekreterare

Direktör Björn Hodell 1885, förste klubbmä¤stare

Kamrer Nils-Erik Westman 1903, andre klubbmästare

Civilingenjör Knut Lidberg 1882 styrelseledamot

Direktör Bengt Malmberg 1910, styrelseledamot

Från början uttogs ingen medlemsavgift, däremot togs frivilliga avgifter upp som vid första mötet uppgick till 302 kr. Efter överenskommelse med rektorn, Ragnar Gullstrand, fick föreningen disponera 200 kr till penningpris vid examen. Dessa första pris gick till Erik Dahlström, R IV, för visat intresse för skytte (dessutom A-gymnast)€ och Birger Högberg, R IV, ”för arbete inom läroverkets idrottsförening (dessutom duktig fotbollsspelare)”. Erik Dahlström är när detta skrivs (2006) mångårig revisor i fåreningen.
Vem som skulle erhålla stipendiet ”€Den gode kamraten”€ avgjordes efter omröstning bland eleverna. Stipendieutdelningen fortsatte i föreningens regi i ca fyrtio år för att, troligtvis på grund av tidsandan, upphöra i och med 1986 års stipendium. Försök gjordes i början av 90-talet att återuppliva stipendiet i form av en novellpristävlan. Efter två stipendier, 1991 och 1993, upphörde litteraturstipendiet på grund av klent intresse.

Årsmöten och Gästabud
Redan från början har föreningen haft två möten per år, ett höstmöte i Stockholm tillika årsmöte ofta med någon form av Nyköpingsanknytning och ett vårmöte, från och med 1999 Gästabud, i Nyköping. Till höstmötet inbjuds alla medlemmar och till Gästabuden därutöver alla 0- och 5-årsjubilarer, som vi har adresser till.
Tyvärr finns inte någon fullständig förteckning över föreningens trä¤ffar. Bland annat saknas uppgifter om de tio första åren

Många i registret
Från de ursprungliga 90 medlemmarna har föreningen nu vuxit till 450-470 betalande medlemmar per år. I registret finns dock adresser till 1 540 tidigare elever. Till Gästabuden skickas inbjudan till alla medlemmar och till de jubileumsågångar vi har adresser till.

Få ordföranden
Inklusive interimsordföranden Rudolf Ullmark har föreningen under sina hittills sextio år endast haft fyra ordföranden.
Rudolf Ullmark interims
Stig Karlströmer 1947-1972
Gustaf Lewenhaupt 1972-1998
Lars Skoglund 1998-

Föreningen Nyköpingspojkarna firade 2009 sitt sextiotvåårsjubileum. Det visar att känslan för våt gamla läroverk och vår skolstad är i högsta grad levande och med stor spännvidd i åldrarna.
Vid årsmötet 2006 var den yngsta student fårn årgången 1968 och den äldste från 1931.
Vid gästabudet 2009är den äldsta deltagaren från årgång 1935.

Nu ser vi fram mot allt fler medlemmar från de efterföljande gymnasieskolorna Tessin och Gripen.
Lars Skoglund
Ordförande
Källor: Sammanställningar av Axel Molund, Gustaf Lewenhaupt, Ger Jalander, Jan Lorentzon, föreningens meddelanden och protokoll samt egna anteckningar.